Захист прав на топографії інтегральних мікросхем

Порушення прав авторів топографій ІМС та інших правовласників є підставою для застосування до правопорушників пе­редбачених законодавством санкцій. Ці санкції мають різну юри­дичну природу, різняться за своєю спрямованістю та способами реалізації. Більшість із них має цивільно-правовий характер і спрямована, насамперед, на відновлення порушених прав по­терпілих, а якщо це неможливо – на задоволення інтересів, що охороняються законом. Деякі санкції мають головною метою по­карання правопорушників, а також запобігання порушенням чужих прав, через що мають адміністративно-правовий та криміна­льно-правовий характер.

Серед цивільно-правових санкцій у свою чергу виокремлю­ються заходи захисту прав і заходи відповідальності. Більшість із них передбачена ст. ст. 16 і 432 ЦК України. Як і при захисті авторських та патентних прав, вибір конкретного способу захисту аналізованих прав залежить зазвичай від потерпілого, проте він також визначається видом порушених прав, специфікою правопорушення та тяжкістю його наслідків.

Порушення особистих немайнових прав на топографії ІМС найчастіше відбувається шляхом їхнього заперечення або присво­єння іншими особами. Так, право авторства може бути поруше­не шляхом вилучення із кола авторів особи, яка зробила творчий внесок у створення топографії ІМС, представлення чужої топо­графії ІМС як своєї власної розробки тощо. Порушенням права на авторське ім'я буде незазначення імені справжнього автора то­пографії ІМС в заявці на її реєстрацію або опублікованих відо­мостях, у перекручуванні цього імені тощо.

Головними способами захисту особистих немайнових прав є вимога автора про визнання порушених прав або таких, що ос­порюються, про відновлення становища, яке існувало до пору­шення, і про припинення дій, що порушують його права чи ство­рюють загрозу їхнього порушення. Виходячи із загальних прин­ципів цивільного права, потерпілий може також порушити пи­тання про матеріальне відшкодування заподіяної йому моральної шкоди. Всі ці вимоги заявляються до суду і розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Порушенням майнових прав автора зареєстрованої топо­графії ІМС вважається будь-яке посягання на його права, що пе­редбачені в ст. 16 Закону України «Про охорону прав на топо­графії інтегральних мікросхем». Захист майнових прав правовласників зареєстрованих топографій ІМС здійснюється шляхом припинення дій, що порушують їхні права або створюють загро­зу їхнього порушення, а також через відшкодування правовласникові заподіяних збитків.

Наприклад, автор топографії ІМС мо­же вимагати накладення заборони на несанкціоновані застосу­вання або продаж ІМС із застосуванням зареєстрованої топо­графії ІМС. Що стосується заподіяних збитків, то вони підляга­ють відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену виго­ду та моральну шкоду. У зв'язку з тим, що реалізація даного за­ходу суттєво ускладнена необхідністю обґрунтування розміру упущеної вигоди, Закон України «Про охорону прав на топо­графії інтегральних мікросхем» встановлює, що правовласник може вимагати вилучення та спрямування на свою користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті такого порушен­ня, замість відшкодування збитків, а також може вимагати випла­ти компенсації, яка визначається судом, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків (п. 4 ст. 21). Окрім цього на пра­вопорушника може бути накладений штраф у розмірі 10 % від су­ми, присудженої судом на користь позивача (п. 5 ст. 21).

З метою підвищення ефективності названих санкцій і забез­печення їхньої реальної реалізації суд вправі винести рішення про знищення або відчуження всіх ІМС, виготовлених із пору­шенням прав на зареєстровану топографію ІМС, а також фото-шаблонів шарів топографії ІМС, технічної документації, іншої інформації на матеріальному носії щодо цієї топографії ІМС та засобів, необхідних саме для її виготовлення. Вимагати понов­лення порушених прав правовласника зареєстрованої топографії ІМС може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не пе­редбачене ліцензійним договором.

У разі порушення прав автора топографії ІМС його робото­давцем або замовником застосовуються насамперед санкції, пе­редбачені укладеним між ними договором. Якщо у ньому спе­ціальні санкції не встановлені, автор топографії ІМС може ско­ристатися загальними заходами захисту прав, передбаченими у розділі VII Закону України «Про охорону прав на топографії інте­гральних мікросхем» та інших нормах цивільного законодавства.

Поряд із цивільно-правовими санкціями чинне законодавство встановлює і кримінальну відповідальність за певні порушення прав авторів і правовласників на топографії ІМС. Так, згідно зі ст. 177 КК України до кримінально-караних діянь належить неза­конне використання топографії інтегральних мікросхем, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі та вчинені повторно або спричинили матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Питання для самоконтролю:

1. У чому виявляються особливості правової охорони топографії інтегральних мікросхем?

2. Що чинне законодавство України розуміє під використанням топографії інтегральних мікросхем?

3. З якої дати починає перебігати строк дії свідоцтва на топографію інтегральної мікросхеми?

4. Які вилучення з прав на зареєстровані топографії інтегральних мікросхем ви можете назвати?

5. Які засоби захисту прав на топографії інтегральних мікросхем передбачені чинним законодавством України?

6. Які акти міжнародного законодавства, що регулюють правовий режим топографій інтегральних мікросхем, ви можете назвати?

Рекомендована література до глави:

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. – М.: ЮРистъ, 2002.

2. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право интелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: вид-во «Юрінком Інтер», 2004.

3. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. – Т.1.: Право інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

4. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Томма Р.П., Барко В.І. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності: (ст.ст. 176, 177, 227, 229 КК України): Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006.

5. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999.

6. Охорона інтелектуальної власності: Нормативно-правові акти /За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

7. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002.

8. Питання інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Випуск перший, випуск другий, випуск третій: НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України. – К.: ТОВ «Чех», 2004, 2005.

9. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

10. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіци: кол-авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – В.: Видавничий Дім «Слово», 2006.

11. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК “Велби”, 2004.

12. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова. – К.: «К.І.С.», 2005.


2669371489848487.html
2669413009316107.html
    PR.RU™