Шановні колеги! Інформуємо Вас, що 27-28 квітня 2012 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться щорічна

Інформуємо Вас, що 27-28 квітня 2012 року в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина».

Основні тематичні напрямки конференції:

1) філософські, історичні та психолого-правові аспекти дослідження проблем правового статусу особи;

2) конституційний лад та права людини;

3) проблеми правового регулювання майнових, особистих немайнових та господарських відносин;

4) соціальні, трудові гарантії захисту прав та основних свобод людини і грома­дянина;

5) права людини та безпечне екологічне середовище; реформування земельних, аграрних правовідносин;

6) правові основи боротьби зі злочинністю як важливий чинник забезпечення прав та сво­бод людини і громадянина: кримінологічні та кримінально-правові аспекти;

7) процесуальні гарантії прав та законних інтересів особи у цивільному, гос­подарському, адміністративному та кримінальному судо­чинстві.

До участі в конференції запрошуються молоді вчені-юристи, аспіранти, працівники суду, право­охоронних та правозахисних органів, недержавних організацій.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Подані доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який планується підготувати до її початку.

Для публікації доповідей у збірнику матеріалів конференції необхідно до 10 квітня 2012 року:

1) оплатити організаційний внесок у розмірі 120 грн. (у будь-якому відділенні Приватбанку на картковий рахунок 4405 8823 0208 0795).

2) надіслати на електронну адресу оргкомітету (lawdept@pu.if.ua):

- заявку учасника (форма додається);

- текст доповіді (файл названий прізвищем автора у форматі Word);

- відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня) або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;

- відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску (у форматі .jpg).

Реєстрація учасників та гостей конференції розпочнеться 27 квітня 2012 року у приміщенні Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а) з 9.00 до 10.00 год.

Прохання заздалегідь повідомити про необхідність бронювання готелю.

Усі витрати пов’язані з перебуванням на конференції здійснюються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Вимоги до текстів доповідей:

Обсяг доповідей - до 4 сторінок.

Оформлення доповідей: формат А-4, поле верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Назва доповіді – посередині рядка жирним шрифтом; нижче, через 1 інтервал праворуч - прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює чи навчається автор; далі, через 1 інтервал - текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється в кінці тексту під назвою «Література». В тексті зноски вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок).

Зразок оформлення текстів виступів

Умови посередницьких договорів

В.А. Васильєва,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,

директор Юридичного інституту,

завідувач кафедри цивільного права, д.ю.н., професор

Текст [1, с.55; 2, с.91]…

Література

1.

….

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення доповідей, які виконані та оформлений з порушенням зазначених вимог.

Адреса оргкомітету:76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,

E-mail: lawdept@pu.if.ua

Контактні особи:

заступник директора

Микитин Юрій Іванович,

тел.: (0342) 59-60-09, (063) 414-60-99;

(095) 635-31-33.

Зав. інформаційно-видавничим відділом

Квасниця Степан Мирославович,

тел.: (0342) 59-61-56, (067) 289-20-49


2669488976954058.html
2669618292101007.html
    PR.RU™