РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тема 5-6. Діяльність волонтерів в умовах вуличного простору

Мета: Ознайомити студентів із основними теоретичними положеннями теми

Професійна спрямованість: знання основ діяльності волонтерів в умовах вуличного простору сприятиме підвищенню ефективності соціально-педагогічної діяльності й соціальної роботи майбутніх спеціалістів

План

  1. Сутність волонтерської вуличної роботи.
  2. Організація вуличної соціальної роботи волонтерської бригади.
  3. Вулична робота інформаційних волонтерів.
  4. Організація і проведення ігрової діяльності в умовах вуличного простору.

Обрані методи: інформаційна лекція з елементами бесіди і дискусії.

Основні поняття теми: волонтер, волонтерський рух, волонтерська група, волонтерська програма, вуличний простір

Запитання для самостійного опрацювання:

  1. Для чого проводиться волонтерська вулична робота?
  2. Які вимоги до організації вуличної соціальної роботи волонтерської бригади?
  3. Як правильно і безпечно організувати діяльність волонтерів в умовах вуличного простору?

Базова:

1. Архангельська Н.П., Бабарика С.П., Бєляєва С.Я., Говорун Т.В. та ін. Підготовка волонтерів до роботи у службі «Телефон Довіри» – К: ДЦССМ, 2003. – 116с.

2. Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. - К.: Академпрес, 1999.

3. Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV «Про соціальні послуги».

4. Закон України від 21.06.2001 р. №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

5. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К.: ДЦСССДМ, 2003.

6. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-упоряд. О.Л.Остапчук, Н.П.Павлик, С.В.Котва-Олійник. – Житомир, 2009. – 160с.

7. Підготовка волонтерів до соціальної роботи: Навчально-методичний посібник / за ред.. А.Й. Капської. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 152с.

8. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під ред. І. Звєревої, Г. Лактіонова. - К., 2001.9. Постанова Кабінету міністрів України від 10.12.2003р. №1895 «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг».

10. Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.04.2003р. № 225-р «Про утворення координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху»

11. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / за ред.. проф.. А.Й.Капської –К. , 2001. –140с.

Додаткова:

1. С. Маккарлі, Р. Лінч. Управління діяльністю волонтерів. Як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства.

2. Теоретичні аспекти і практичні шляхи залучення волонтерів до соціальної роботи: Зміст тимчасового творчого колективу. Український інститут соціальних досліджень. – К. 1998.

3. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Капської А.Й. – .К., 2000. – 372 с.

Завданнями соціальної вуличної роботи є:

♦ покращання положення та здоров'я дітей та молоді шляхом привнесення та додання до середовища, де вони змушені жити, того, в чому вони
мають потребу, та того, чого вони позбавлені;

♦ спонукання дітей та підлітків до встановлення відношень з людиною
чи групою, що піклуються про них, та з тими, хто може допомогти їм н
організації змістовного дозвілля;

♦ допомога "дітям вулиці" в реалізації їхніх прав та потенційних здібностей, можливостей, обдарувань.

Волонтерська вулична соціальна робота передбачає:

♦ встановлення довірливих відносин з кризовими категоріями дітей
та молоді, які більшість часу перебувають на вулиці і потребують допомоги
соціального працівника;

♦ сприяння в усвідомленні і прийнятті позитивних стереотипів соціальної поведінки;

♦ залучення громадськості до вирішення соціальних проблем "вуличних" категорій дітей та молоді;

♦ консультування з питань, важливих для даної категорії, в умовах анонімності та конфіденційності;

♦ переадресування до інших існуючих інститутів соціальної допомоги;

♦ допомога у захисті від будь-якого фізичного та психічного насилля;

♦ надання первинної медичної допомоги;

♦ надання інформації про шляхи збереження здоров'я; сприяння прийняттю здорового способу життя;

♦ здійснення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинності серед дітей та молоді;

♦ надання мінімальних соціальних послуг (доставка їжі, одягу та ін.)

До основних форм вуличної соціальної роботи, які можуть проводити волонтери, можна віднести: ігротеки, дискотеки, вуличний театр, консультування, пункти соціальної підтримки, надання інформації.

Для організації діяльності в умовах вулиці волонтер має:

1) знати соціальну ситуацію в районі, мікрорайоні (діагностувати її, вміти оцінювати, визначати об'єкти соціального пилину, вміти визначати місце проведення вуличної роботи та масових соціальних форм роботи, вміти залучати та добирати до проведення соціальних заходів на вулиці молодь, волонтерів представників громадськості, педагогів та ін.);

2) знати специфіку і технології організації та проведення соціально-педагогічної роботи на вулиці (визначати мету, зміст діяльності, добирати відповідні форми та методи; вміти прогнозувати результат та післядію; організовувати роботу з різними категоріями населення);

3) знати специфіку спілкування з різними категоріями клієнтів вуличної соціальної роботи (вміти знаходити спільну мову з дітьми та молоддю різного віку та різної соціальної орієнтації; вміти передбачати появу конфліктних ситуацій, запобігати їх розвитку; вміти здійснювати комунікативну атаку та самопрезентацію, активізувати процес спілкування під час творчої взаємодії);

4) знати основні правила безпеки життєдіяльності для роботи в умовах вулиці (вміти приймати оптимальні рішення в неочікуваних та екстремальних ситуаціях, надавати першу медичну допомогу, вміти залучати представників відповідних організацій (міліція, пожежники тощо) та громадськості з метою .запобігання появі нещасних випадків під час проведення роботи на вулиці та проведення масових форм соціальної вуличної роботи).

Стратегія організації вуличної соціальної роботи волонтерської бригади

1. Ознайомлення з соціальними аспектами діяльності відомств та організацій, які працюють на даній території. Встановлення партнерських стосунків. Підписання відповідних угод.

2. Створення соціального паспорту району. Визначення місця дій соціальних працівників. Узгодження маршрутів роботи з місцевим управлінням внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, патрульною службою тощо.

3. Створення постійно діючих волонтерських, бригад вуличної соціальної роботи. До складу таких бригад входять як штатні працівники соціальних служб, так і залучені фахівці, волонтери.

4. Розробка критеріїв оцінки, системи визначення ефективності соціальної вуличної роботи.

Організація роботи волонтерської бригади

1. Набір персоналу. Видача посвідчень.

2. З числа волонтерів до складу бригади входять: ігротехніки, група інформаційно-рекламної роботи, відповідальні за техніку безпеки тощо.

3. Бригада працює: на даному майданчику чи на різних групами по 2-3 особи. Перевагу краще віддавати групам, змішаним за статтю та віком.

4. Бажано, щоб волонтери мали форму своєї організації.

5. Волонтер, що працює на вулиці, повинен мати при собі:

♦ інформаційні матеріали про роботу служби;

♦ аптечку;

♦ телефонну картку (мобільний телефон);

♦ термос з питною водою або чаєм;

♦ мінімальний набір їжі.

Особливого значення у вирішенні проблем профілактики девіантної поведінки набуває процес організації вуличної ігрової діяльності і підготовки вуличних ігротехніків з числа волонтерів. Волонтер має пам'ятати, що організація ігрової діяльності на вулиці має певну специфіку, а саме:

◦ значно підвищуються вимоги до гарантованості безпеки дітей та підлітків (перш за все, при організації ігрової діяльності на вулицях великого міста та на асфальтованих майданчиках, спортивних ігор, ігор-естафет та ін.);

◦ коло гравців змінюється, що вимагає від ігротехніка постійної імпровізації, мобільності дії;

◦ волонтер, що працює на вулиці, як організатор вуличної ігрової діяльності має бути готовим до втручання (інколи небажаного) в хід гри представників різних соціальних груп;

◦ вибір ігор багато в чому визначається погодними умовами;

◦ вулична ігротека передбачає наявність великої кількості яскравого інвентаря, обладнання;

◦ вулична ігротека може відбуватись водночас на кількох майданчиках, тому потребує більшої кількості ігротехніків;

◦ зміст, процес проведення такої ігротекі має бути спрямованим на залучення дітей та молоді до подальшої сумісної суспільно корисної діяльності, на пропаганду здорового способу життя.

Волонтер, що працює на вулиці, повинен дотримуватись правил техніки безпекипри роботі:

◦ працювати в парі та у полі зору колег;

◦ не одягати прикраси та коштовності;

◦ одяг має бути зручним та багатофункціональним;

◦ дотримуватись правил дорожнього руху;

◦ про час виходу на роботу і закінчення її повідомляти соціальних працівників, колег чи диспетчера служби.

До складу мобільної групи вуличної соціальної роботи входять і волонтери районних соціальних служб для молоді:

◦ інформаційні волонтери;

◦ волонтери - ігротехніки;

◦ група технічного забезпечення.


2675251147089367.html
2675282245584307.html
    PR.RU™